I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky a podmínky užití (dále jen „OP“) upravují vztah poskytovatele a uživatele webových stránek provozovaných pod doménou smartwin.cz (dále jen „webové stránky poskytovatele“ nebo též „webové stránky“), jakož i jejich vzájemná práva a povinnosti z tohoto vztahu plynoucí.

2. Informace poskytované poskytovatelem na jeho webových stránkách je možné užívat pouze na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím registračního formuláře, kterážto bude uzavřena mezi poskytovatelem (na straně jedné) a uživatelem (na straně druhé).

3. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí smlouvou a těmito OP.

4. Za poskytovatele ve smyslu těchto OP se považuje společnost SimpleWin s.r.o. se sídlem Radniční 133/1, Ceske Budejovice 1, 370 01

5. Za uživatele se ve smyslu těchto OP považuje každá fyzická osoba, která splní podmínky pro užívání informací obsažených na webových stránkách poskytovatele.

6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatelem zpřístupněné informace na jeho webových stránkách jsou předmětem autorských práv a tyto informace nesmí bez souhlasu poskytovatele šířit, ani jinak zprostředkovávat třetím osobám. Autorské právo je předmětem ochrany ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a jeho porušení podléhá civilněprávním i trestněprávním opatřením.

II. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel na základě smlouvy poskytuje uživateli právo na přístup k informacím umístěným na webových stránkách poskytovatele a uživatel se zavazuje uhradit za tento přístup poskytovateli odměnu, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a těmito OP.

2. Poskytovatel na svých webových stránkách zpřístupňuje informace vedoucí k tzv. bezpečnému sázení. Jedná se zcela výhradně o výukový systém, resp. o sdílení informací, který obsahuje data způsobilá k realizaci úspěšného sázení.

III. Podmínky užití informací

1. Poskytovatel tímto stanoví podmínky, při jejichž splnění budou uživatelům zpřístupněny veškeré informace obsažené na webových stránkách poskytovatel.

2. Uživatelem může být pouze osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky.

3. Uživatel musí učinit registraci na internetovém formuláři, jehož obsahem jsou vždy: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa určená pro přijímání relevantních údajů ze strany poskytovatele a telefonní číslo vázané na uživatele.

4. Po řádně učiněné registraci dojde ze strany poskytovatele k zaslání potvrzení o provedené registraci a k zaslání aktivačního kódu. Měsíční, tříměsíční, půlroční nebo roční poplatek za poskytnutí přístupu k informacím obsaženým na webových stránkách poskytovatele (dále jen „Poplatek“) je přímo závislý na zvoleném rozsahu informací (balíčku), jehož zpoplatnění je obsaženo v aktuálním ceníku zpřístupněném na webových stránkách poskytovatele. Poplatek se vztahuje na dobu 30-ti, 90-ti, 180-ti nebo 360-ti dnů, počínaje dnem, kdy došlo k uhrazení poplatku na účet poskytovatele.

5. Poplatek je hrazen uživatelem přes webový portál https://www.smartwin.cz. Uživatel, který si objedná službu na našem webu, může využít platebních metod – platba kartou (Pays) nebo bankovním převodem. Výše poplatku závisí na délce a druhu zvolené služby. Nedojde-li ze strany uživatele, resp. Banky, u kterého má uživatel veden bankovní účet, k připsání Poplatku ihned, kdy byl vyčerpán předchozí Poplatek, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování informací na svých webových stránkách ve prospěch uživatele až do doby, kdy bude na bankovní účet poskytovatele příslušná finanční částka připsána.

6. Opakovaná platba bude hrazena pomocí služby Pays. Pokud uživatel využije tuto platbu, je povinen poskytnout službě Pays platební údaje, které tato služba ukládá. Poplatek za vybranou službu (balíček) se bude zákazníkovi automaticky strhávat v pravidelných intervalech (měsíční, tříměsíční, půlroční a roční) v závislosti na délce období zakoupené služby. O této platbě bude zákazník informován minimálně jeden den dopředu pomocí e-mailu, který uživatel vyplnil při registrace na webových stránkách poskytovatele. Poplatek se bude strhávat podle aktuální ceny, která bude zpřístupněna v ceníku na webových stránkách. Nedojde-li ze strany uživatele k připsání Poplatku ihned, kdy byl vyčerpán předchozí Poplatek, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování informací na svých webových stránkách ve prospěch uživatele až do doby, kdy bude na účet poskytovatele příslušná finanční částka připsána. Uživatel si může opakovanou platbu zrušit sám ze stavu platby, který je z Pays zasílán. Případně může požádat poskytovatele webu o zrušení opakované platby, který na žádost zákazníka mu tuto platbu zruší.

7. Registrace se vztahuje vždy výlučně na jednu fyzickou osobu. Jakýkoli přenos nebo sdílení přihlašovacích údajů se zakazuje. Zakazuje se také poskytnutí informací třetím osobám obsažených na webových stránkách poskytovatele, které jsou zpoplatněny. Zjistí-li poskytovatel, že uživatel porušil zákaz uvedený v tomto ustanovení, má právo od smlouvy okamžitě odstoupit. Odstoupení od smlouvy je provedeno tehdy, zašle-li poskytovatel uživateli oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři, případně na e-mailovou adresu uživatelem dodatečně změněnou.

8. Uživatel je oprávněn kdykoli přestat užívat informace zveřejňované na webových stránkách poskytovatele, a to bez uvedení důvodů. V takovém případě je uživatel povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli, a to prostřednictvím e-mailu (nedohodnou-li se smluvní strany jinak). Účinky odstoupení od smlouvy nastávají uplynutím posledního dne doby uvedené v čl. III odst. 4 OP, za který byl uživatelem uhrazen Poplatek. Uživatel nemá nárok na vrácení Poplatku za danou dobu, ve které došlo z jeho strany k odstoupení od smlouvy.

9. Uživatel je oprávněn od smlouvy uzavřené s poskytovatelem odstoupit, a to za podmínky, kdy z důvodu na straně poskytovatele nebudou přístupné informace na webových stránkách poskytovatele, a to po dobu alespoň 48 hodin po sobě jdoucích. V takovém případě je poskytovatel povinen vrátit uživateli částku ve výši odpovídající hodnotě zjištěné v poměru dnů snížené o počet dnů, než došlo k oznámení o nepřístupnosti informací na webových stránkách poskytovatele.

10. Uživatel, který se zaregistruje na webu poskytovatele, souhlasí se zasíláním obchodních, reklamních a jiných emailových sdělení. Uživatel může poskytovatele požádat o zrušen těchto sdělení. Poskytovatel, na základě toho, zruší uživateli odebírání takovýchto sdělení.

IV. Prohlášení poskytovatele

1. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím zveřejněné informace slouží pouze jako návod na uskutečňování bezpečného sázení.

2. Poskytovatel negarantuje ziskovost, ani neodpovídá za případné ztráty jednotlivých uživatelů.

3. Poskytovatel výslovně prohlašuje a upozorňuje, že v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který nabyl platnosti dne 15. 06. 2016 a jehož účinnost počíná dnem 01. 01. 2017, je zakázáno zpřístupňovat hazardní hry, ke kterým nebylo uděleno povolení nebo které nebyly řádně ohlášeny, a to pod hrozbou v zákoně uvedených sankcí. Poskytovatel tedy prohlašuje, že na jeho webových stránkách nejsou zpřístupňovány hazardní hry, kterým by nebylo uděleno povolení nebo které nebyly řádně ohlášeny.

4. Poskytovatel dále prohlašuje, že v rámci své činnosti nespolupracuje s žádným provozovatelem hazardní hry, žádného provozovatele nezvýhodňuje a neupřednostňuje.

5. Poskytovatel dále pro usnadnění orientace v nabídkovém systému poskytovatelů hazardní hry, zveřejní na svých webových stránkách přímý odkaz na seznam nepovolených internetových her (ve smyslu § 84 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách), který vede a zpřístupňuje Ministerstvo financí. Poskytovatel vyzývá uživatele, aby jimi poskytnuté informace užívali v souladu se zákonem o hazardních hrách a případnou sázkovou činnost uskutečňovali u poskytovatelů hazardní hry, kteří jsou držiteli povolení nebo kteří byli řádně ohlášeni.

6. Poskytovatel rovněž vyzývá uživatel, kteří se rozhodnou využít informace zveřejněné na webových stránkách poskytovatele k internetovému sázení, aby tuto činnost vykonávali s ohledem na své finanční a majetkové možnosti a při vědomí následků z hazardních her vystávajících. Poskytovatel rovněž uvádí, že neúměrná hazardní hra může mít vážný dopad na majetkové poměry a může být i jinak škodlivá.

7. Poskytovatel tímto prohlašuje, že na svých webových stránkách může zveřejnit bonusové programy, přičemž za splnění jejich podmínek bude uživateli poskytovat benefity (např. zpřístupnění vyššího balíčku na omezenou časovou dobu nebo poskytnutí částečného finančního plnění). Konkrétní podmínky daného bonusového programu zveřejní poskytovatel vždy na svých webových stránkách.

V. Ochrana osobních údajů

1) Poskytovatel zastává ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) roli správce (ve vztahu k osobním údajům uživatele) a zpracovatele (ve vztahu k datům uloženým uživatelem).

2) Poskytovatel se jako správce zavazuje informovat uživatele o zpracování jeho identifikačních a kontaktních osobních údajů. Údaje týkající se účelu zpracování je poskytovatel povinen zpracovávat a uchovávat za podmínek stanovených platnou právní úpravou, přičemž právním základem zpracování těchto údajů je nezbytnost zpracování pro plnění ze smlouvy a dále oprávněný zájem poskytovatele pro případné vymáhání pohledávek vzniklých ze smlouvy. Osobní údaje uživatele jsou poskytovatelem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k poskytování plnění plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou to ukládá speciální právní předpis.

3) Uživatel se zavazuje informovat poskytovatele o změně již poskytnutých údajů, a to bez zbytečného odkladu.

4) Uživateli svědčí právo na informace o zpracování jeho osobních údajů, právo na přístup k jeho osobním údajům, právo požadovat po poskytovateli opravu, výmaz nebo omezení zpracování jeho osobních údajů, právo vznášet námitku proti zpracování jeho osobních údajů, právo na získání svých osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5) Poskytovatel uvádí kontaktní údaje pro komunikaci s uživateli ve věci ochrany osobních údajů tento e-mail: info@smartwin.cz

6) Po dobu účinnosti smlouvy bude poskytovatel pro účely zajištění plnění ze smlouvy plynoucí pro uživatele a dalších činností dle Smlouvy zpracovávat osobní údaje Subjektů údajů v rozsahu identifikačních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, titul), kontaktních údajů (adresa bydliště, e-mail, telefon) a ostatních údajů (rodinný́ stav, finanční́ situace, bankovní́ účet) a dalších údajů zde výslovně neuvedených.

7) Poskytovatel je povinen řídit se pokyny uživatele a osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro výkon činností dle Smlouvy.

8) V případě ukončení smlouvy je poskytovatel povinen uživateli vydat veškeré osobní údaje nebo je na pokyn uživatele vymazat.

9) Poskytovatel a uživatel se zavazují, že si v případě potřeby poskytnou veškerou součinnost při zajišťování plnění svých povinností plynoucích z GDPR.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva a OP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a okrajově odkazuje na ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

2. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto OP nebo smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Poskytovatel a uživatelé jsou si povinni poskytnout vzájemnou součinnost za účelem odstranění ustanovení, které se staly neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné.

3. Uživatel je povinen informovat poskytovatele o každé změně osobních a kontaktních údajů.

4. Poskytovatel je povinen uživatele písemně informovat o změně těchto OP, a to vždy nejpozději 10 kalendářních dnů před uplynutím období, za které byl uhrazen poplatek. Pokud uživatel uhradí i poplatek za další měsíc, má se za to, že se zněním nových OP bez výhrady souhlasí.