I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky a podmínky užití (dále jen „OP“) upravují vztah poskytovatele a uživatele webových stránek provozovaných pod doménou smartwin.cz (dále jen „webové stránky poskytovatele“ nebo též „webové stránky“), jakož i jejich vzájemná práva a povinnosti z tohoto vztahu plynoucí.

2. Informace poskytované poskytovatelem na jeho webových stránkách je možné užívat pouze na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím registračního formuláře, kterážto bude uzavřena mezi poskytovatelem (na straně jedné) a uživatelem (na straně druhé).

3. Práva a povinnosti mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí smlouvou a těmito OP.

4. Za poskytovatele ve smyslu těchto OP se považuje společnost SimpleWin s.r.o. se sídlem Mánesova 345/13, České Budějovice. 

5. Za uživatele se ve smyslu těchto OP považuje každá fyzická osoba, která splní podmínky pro užívání informací obsažených na webových stránkách poskytovatele.

6. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatelem zpřístupněné informace na jeho webových stránkách jsou předmětem autorských práv a tyto informace nesmí bez souhlasu poskytovatele šířit, ani jinak zprostředkovávat třetím osobám. Autorské právo je předmětem ochrany ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a jeho porušení podléhá civilněprávním i trestněprávním opatřením.

II. Předmět smlouvy

1. Poskytovatel na základě smlouvy poskytuje uživateli právo na přístup k informacím umístěným na webových stránkách poskytovatele a uživatel se zavazuje uhradit za tento přístup poskytovateli odměnu, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a těmito OP.

2. Poskytovatel na svých webových stránkách zpřístupňuje informace vedoucí k tzv. bezpečnému sázení. Jedná se zcela výhradně o výukový systém, resp. o sdílení informací, který obsahuje data způsobilá k realizaci úspěšného sázení.

 

III. Podmínky užití informací

1. Poskytovatel tímto stanoví podmínky, při jejichž splnění budou uživatelům zpřístupněny veškeré informace obsažené na webových stránkách poskytovatel.

2. Uživatelem může být pouze osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky.

3. Uživatel musí učinit registraci na internetovém formuláři, jehož obsahem jsou vždy: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa určená pro přijímání relevantních údajů ze strany poskytovatele a telefonní číslo vázané na uživatele.

4. Po řádně učiněné registraci dojde ze strany poskytovatele k zaslání potvrzení o provedené registraci a k zaslání aktivačního kódu. Měsíční, tříměsíční, půlroční nebo roční poplatek za poskytnutí přístupu k informacím obsaženým na webových stránkách poskytovatele (dále jen „Poplatek“) je přímo závislý na zvoleném rozsahu informací (balíčku), jehož zpoplatnění je obsaženo v aktuálním ceníku zpřístupněném na webových stránkách poskytovatele. Poplatek se vztahuje na dobu 30-ti, 90-ti, 180-ti nebo 360-ti dnů, počínaje dnem, kdy došlo k uhrazení poplatku na účet poskytovatele.

5. Poplatek je hrazen uživatelem přes webový portál https://www.simpleshop.cz (dále jen „Simpleshop.“) Uživatel, který si objedná službu pomocí simpleshopu, může využít platebních metod – PayPal, GoPay nebo bankovním převodem. Výše poplatku závisí na délce a druhu zvolené služby. Nedojde-li ze strany uživatele, resp. Banky, u kterého má uživatel veden bankovní účet, k připsání Poplatku ihned, kdy byl vyčerpán předchozí Poplatek, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování informací na svých webových stránkách ve prospěch uživatele až do doby, kdy bude na bankovní účet poskytovatele příslušná finanční částka připsána.

6. Opakovaná platba bude hrazena pomocí služby GoPay. Pokud uživatel využije tuto platbu, je povinen poskytnout službě GoPay platební údaje, které tato služba ukládá. Poplatek za vybranou službu (balíček) se bude zákazníkovi automaticky strhávat v pravidelných intervalech (měsíční, tříměsíční, půlroční a roční) v závislosti na délce období zakoupené služby. O této platbě bude zákazník informován minimálně jeden den dopředu pomocí e-mailu, který uživatel vyplnil při registrace na webových stránkách poskytovatele. Poplatek se bude strhávat podle aktuální ceny, která bude zpřístupněna v ceníku na webových stránkách. Nedojde-li ze strany uživatele k připsání Poplatku ihned, kdy byl vyčerpán předchozí Poplatek, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování informací na svých webových stránkách ve prospěch uživatele až do doby, kdy bude na účet poskytovatele příslušná finanční částka připsána. Uživatel si může opakovanou platbu zrušit sám ze stavu platby, který je z GoPay zasílán. Případně může požádat poskytovatele webu o zrušení opakované platby, který na žádost zákazníka mu tuto platbu zruší.

7. Registrace se vztahuje vždy výlučně na jednu fyzickou osobu. Jakýkoli přenos nebo sdílení přihlašovacích údajů se zakazuje. Zakazuje se také poskytnutí informací třetím osobám obsažených na webových stránkách poskytovatele, které jsou zpoplatněny. Zjistí-li poskytovatel, že uživatel porušil zákaz uvedený v tomto ustanovení, má právo od smlouvy okamžitě odstoupit. Odstoupení od smlouvy je provedeno tehdy, zašle-li poskytovatel uživateli oznámení o odstoupení od smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři, případně na e-mailovou adresu uživatelem dodatečně změněnou.

8. Uživatel je oprávněn kdykoli přestat užívat informace zveřejňované na webových stránkách poskytovatele, a to bez uvedení důvodů. V takovém případě je uživatel povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli, a to prostřednictvím e-mailu (nedohodnou-li se smluvní strany jinak). Účinky odstoupení od smlouvy nastávají uplynutím posledního dne doby uvedené v čl. III odst. 4 OP, za který byl uživatelem uhrazen Poplatek. Uživatel nemá nárok na vrácení Poplatku za danou dobu, ve které došlo z jeho strany k odstoupení od smlouvy.

9. Uživatel je oprávněn od smlouvy uzavřené s poskytovatelem odstoupit, a to za podmínky, kdy z důvodu na straně poskytovatele nebudou přístupné informace na webových stránkách poskytovatele, a to po dobu alespoň 48 hodin po sobě jdoucích. V takovém případě je poskytovatel povinen vrátit uživateli částku ve výši odpovídající hodnotě zjištěné v poměru dnů snížené o počet dnů, než došlo k oznámení o nepřístupnosti informací na webových stránkách poskytovatele.

10. Uživatel, který se zaregistruje na webu poskytovatele, souhlasí se zasíláním obchodních, reklamních a jiných emailových sdělení. Uživatel může poskytovatele požádat o zrušen těchto sdělení.Poskytovatel, na základě toho, zruší uživateli odebírání takovýchto sdělení.

 

IV. Prohlášení poskytovatele

1. Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím zveřejněné informace slouží pouze jako návod na uskutečňování bezpečného sázení.

2. Poskytovatel negarantuje ziskovost, ani neodpovídá za případné ztráty jednotlivých uživatelů.

3. Poskytovatel výslovně prohlašuje a upozorňuje, že v souladu se zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, který nabyl platnosti dne 15. 06. 2016 a jehož účinnost počíná dnem 01. 01. 2017, je zakázáno zpřístupňovat hazardní hry, ke kterým nebylo uděleno povolení nebo které nebyly řádně ohlášeny, a to pod hrozbou v zákoně uvedených sankcí. Poskytovatel tedy prohlašuje, že na jeho webových stránkách nejsou zpřístupňovány hazardní hry, kterým by nebylo uděleno povolení nebo které nebyly řádně ohlášeny.

4. Poskytovatel dále prohlašuje, že v rámci své činnosti nespolupracuje s žádným provozovatelem hazardní hry, žádného provozovatele nezvýhodňuje a neupřednostňuje.

5. Poskytovatel dále pro usnadnění orientace v nabídkovém systému poskytovatelů hazardní hry, zveřejní na svých webových stránkách přímý odkaz na seznam nepovolených internetových her (ve smyslu § 84 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách), který vede a zpřístupňuje Ministerstvo financí. Poskytovatel vyzývá uživatele, aby jimi poskytnuté informace užívali v souladu se zákonem o hazardních hrách a případnou sázkovou činnost uskutečňovali u poskytovatelů hazardní hry, kteří jsou držiteli povolení nebo kteří byli řádně ohlášeni.

6. Poskytovatel rovněž vyzývá uživatel, kteří se rozhodnou využít informace zveřejněné na webových stránkách poskytovatele k internetovému sázení, aby tuto činnost vykonávali s ohledem na své finanční a majetkové možnosti a při vědomí následků z hazardních her vystávajících. Poskytovatel rovněž uvádí, že neúměrná hazardní hra může mít vážný dopad na majetkové poměry a může být i jinak škodlivá.

7. Poskytovatel tímto prohlašuje, že na svých webových stránkách může zveřejnit bonusové programy, přičemž za splnění jejich podmínek bude uživateli poskytovat benefity (např. zpřístupnění vyššího balíčku na omezenou časovou dobu nebo poskytnutí částečného finančního plnění). Konkrétní podmínky daného bonusového programu zveřejní poskytovatel vždy na svých webových stránkách.

 

V. Ochrana osobních údajů

1)   Poskytovatel zastává ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jenGDPR“) roli správce (ve vztahu k osobním údajům uživatele) a zpracovatele (ve vztahu k datům uloženým uživatelem).

2)   Poskytovatel se jako správce zavazuje informovat uživatele o zpracování jeho identifikačních a kontaktních osobních údajů. Údaje týkající se účelu zpracování je poskytovatel povinen zpracovávat a uchovávat za podmínek stanovených platnou právní úpravou, přičemž právním základem zpracování těchto údajů je nezbytnost zpracování pro plnění ze smlouvy a dále oprávněný zájem poskytovatele pro případné vymáhání pohledávek vzniklých ze smlouvy. Osobní údaje uživatele jsou poskytovatelem zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k poskytování plnění plynoucích ze smlouvy a dále po dobu, po kterou to ukládá speciální právní předpis.

3)   Uživatel se zavazuje informovat poskytovatele o změně již poskytnutých údajů, a to bez zbytečného odkladu.

4)   Uživateli svědčí právo na informace o zpracování jeho osobních údajů, právo na přístup k jeho osobním údajům, právo požadovat po poskytovateli opravu, výmaz nebo omezení zpracování jeho osobních údajů, právo vznášet námitku proti zpracování jeho osobních údajů, právo na získání svých osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5)   Poskytovatel uvádí kontaktní údaje pro komunikaci s uživateli ve věci ochrany osobních údajů tento e-mail: info@smartwin.cz

6)   Po dobu účinnosti smlouvy bude poskytovatel pro účely zajištění plnění ze smlouvy plynoucí pro uživatele a dalších činností dle Smlouvy zpracovávat osobní údaje Subjektů údajů v rozsahu identifikačních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, titul), kontaktních údajů (adresa bydliště, e-mail, telefon) a ostatních údajů (rodinný́ stav, finanční́ situace, bankovní́ účet) a dalších údajů zde výslovně neuvedených.

7)   Poskytovatel je povinen řídit se pokyny uživatele a osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro výkon činností dle Smlouvy.

8)   V případě ukončení smlouvy je poskytovatel povinen uživateli vydat veškeré osobní údaje nebo je na pokyn uživatele vymazat.

9)   Poskytovatel a uživatel se zavazují, že si v případě potřeby poskytnou veškerou součinnost při zajišťování plnění svých povinností plynoucích z GDPR.

 

VI. Závěrečná ustanovení 

 1. Smlouva a OP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a okrajově odkazuje na ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

2. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto OP nebo smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Poskytovatel a uživatelé jsou si povinni poskytnout vzájemnou součinnost za účelem odstranění ustanovení, které se staly neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné.

3. Uživatel je povinen informovat poskytovatele o každé změně osobních a kontaktních údajů.

4. Poskytovatel je povinen uživatele písemně informovat o změně těchto OP, a to vždy nejpozději 10 kalendářních dnů před uplynutím období, za které byl uhrazen poplatek. Pokud uživatel uhradí i poplatek za další měsíc, má se za to, že se zněním nových OP bez výhrady souhlasí.

 

 

 

 


Obchodní podmínky Affilbox

1.     Úvodní ustanovení

1.1.        Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:

a)     vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;

b)     vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.

1.2.        Registrací do provizního systému vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami.

1.3.        V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

1.4.        Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost OLYMPIC s.r.o., IČ 27480381.

2.     Vymezení pojmů

2.1.        Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Konkrétní rozsah propagace, výši provize včetně informace o zatížení provize DPH a případně další podrobnosti zveřejní Poskytovatel na svém webovém rozhraní. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.

2.2.        Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které zboží, služby či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány. Podrobné podmínky kampaně nebo skupiny kampaní jsou popsány v dohodě o spolupráci.

2.3.        Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí zejména dokončení nákupu zboží či objednávky služeb Poskytovatele. Z návštěvníka se konverzí stává zákazník Poskytovatele.

2.4.        Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje zboží či služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména:

a)       umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;

b)      uvedení reference na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím blogů, diskuzních fór nebo článků (za předpokladu, že pravidla blogů či diskuzních fór tuto činnost umožňují);

c)       rozeslání e-mailů informujících o zboží či službách Poskytovatele osobám, které s touto formou marketingu vyjádřily náležitý souhlas v souladu s právními předpisy;

d)      odkaz na zboží či služby Poskytovatele prostřednictvím sociálních sítí;

e)       PPC kampaně.

2.5.        Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených metod propagace.

2.6.        Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.

2.7.        Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené konverze.

2.8.        Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.

2.9.        Schválená konverze je taková konverze, při které ze strany zákazníka dojde k řádnému a plnému uhrazení ceny zboží či služby.

2.10.     Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese www.smartwin.cz

2.11.     Zákazníkem je osoba, která na webových stránkách Poskytovatele závazně objedná zboží či službu či jiné plnění.

3.     Účast v provizním systému

3.1.        Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému.

3.2.        V rámci provizního systému Partner propaguje služby či zboží Poskytovatele na základě dohody o spolupráci pomocí metod propagace.

3.3.        Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.

3.4.        Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.

4.     Práva a povinnosti Partnera

4.1.        Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízeného zboží a služeb.

4.2.        Partner nesmí propagovat zboží či služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.

4.3.        Partner či rodinní příslušníci Partnera nebo osoby jednající ve shodě s Partnerem nesmí objednat zboží či služby Poskytovatele přes vlastní provizní odkaz Partnera. Pokud tak učiní, zaniká nárok Partnera na provizi z takto získaných konverzí. Pokud uvedeným jednáním vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen mu tuto škodu v plné výši nahradit.

4.4.        Partner, který nemá u poskytovatele zakoupenou službu (balíček), tak mu zaniká nárok na provizi. Provize se počítá pouze v období, kdy má zakoupenou u poskytovatele službu.

4.5.        Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.

4.6.        Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně.

4.7.        Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci kampaně.

4.8.        Partner je povinen zajistit, aby v rámci jím zvolených metod propagace nedocházelo prostřednictvím programů, skriptů, znovunačítáním reklamních bannerů či jinými způsoby k nekalému zvyšování počtu zobrazení reklamních ploch Poskytovatele.

4.9.        Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (e-mailem, SMS, na diskuzních fórech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dohody o spolupráci a uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.

4.10.     Zboží či služby Poskytovatele není dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads.

4.11.     Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti OLYMPIC s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.5 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.

5.     Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1.        Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat konverze Partnera. O schválení konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

5.2.        Pro získávání informací o konverzích jsou využívány soubory cookie v počítačích zákazníků. Platnost souborů cookie uvádí Poskytovatel v rozhraní aplikace. Partner bere na vědomí a Poskytovatel neodpovídá za to, že v případě, že zákazník volbou ve webovém prohlížeči nebo jinak využívání souborů cookie zakáže, nelze přiřadit konverzi k proviznímu odkazu Partnera, a že za takovou konverzi nenáleží Partnerovi provize.

5.3.        Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.

5.4.        Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.

5.5.        Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v kampani použít.

5.6.        Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení.

6.     Provize

6.1.        Výše provize je uvedena v provizním systém u každé kampaně zvlášť.

6.2.        Provize budou Poskytovatelem schvalovány vždy bezodkladně po uplynutí lhůty, po kterou právní předpisy nebo obchodní podmínky Poskytovatele umožňují spotřebiteli odstoupit od smlouvy. Schvalování konverzí probíhá automaticky / manuálně. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.

6.3.        Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.

6.4.        Za zrušené či stornované objednávky nebo při odstoupení zákazníka od smlouvy nevzniká Partnerovi nárok na provizi.

7.     Výplata provize

7.1.        Partner má nárok na výplatu provize, pokud součet schválených provizí v jeho provizním účtu je vyšší než částka uvedená na webovém rozhraní provizního systému (tj. sjednaná v dohodě o spolupráci).

7.2.        Pokud zůstatek provize na provizním účtu Partnera překročí částku uvedenou výše, má Partner možnost požádat o výplatu provize prostřednictvím svého provizního účtu. Na základě žádosti Partnera bude Partnerovi zaslán report, ve kterém bude uvedena výsledná částka, kterou může Partner fakturovat. Pokud Partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě dohody o provedení práce.

7.3.        Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 14 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 14 dnů od doručení.

7.4.        Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.

7.5.        Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera vedený v bance na území České republiky nebo Slovenska, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu). Provize nebudou vypláceny v hotovosti, zahraničním bankovním převodem (s výjimkou převodu na území Slovenska v korunách českých), složenkou ani jiným způsobem, nebude-li mezi Partnerem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

8.     Námitky Partnera

8.1.        Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.

8.2.        Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.

8.3.        Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.

8.4.        Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.

9.     Doba trvání dohody o spolupráci a její zánik

9.1.        Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu specifikovanou v podmínkách kampaně, případně na dobu neurčitou.

9.2.        K zániku dohody o spolupráci může dojít:

a)       Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.

b)      Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.

c)       Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).

 

9.3.        Zánik dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.

9.4.        V případě zániku dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.

10.  Ochrana osobních údajů

10.1.     Poskytovatel prohlašuje, že data Partnera budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů.

10.2.     Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

10.3.     Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

10.4.     V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 10.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.